CITTADINI RESPONSABILI – I referendum e i diritti delle

CITTADINI RESPONSABILI I referendum e i diritti delle donne 1HO FRUVR GHOOD VWRULD GHOOD 5HSXEEOLFD LWDOLDQD DOFXQH LPSRUWDQWL FRQTXLVWH LQ WHUPLQL GL GLULWWL VRQR VWDWH RWWHQXWH DWWUDYHUVR L UHIHUHQGXP RYYHUR TXHOOH YRWD]LRQL LQ FXL L FLWWDGLQL VL HVSULPRQR D IDYRUH R FRQWUR XQD GHWHUPLQDWD OHJJH ,Q EDVH DOOD &RVWLWX]LRQH GHO HVLVWRQR GXH WLSL GL UHIHUHQGXP LO UHIHUHQGXP FRVWLWX]LRQDOH ULIHULWR D HYHQWXDOL PRGLILFKH GHOOD &RVWLWX]LRQH H LO UHIHUHQGXP DEURJDWLYR FKH YLHQH LQYHFH XVDWR SHU HVSULPHUVL ULVSHWWR D OHJJL SDUWLFRODUL 7UDPLWH LO UHIHUHQGXP DEURJDWLYR VL SX FDQFHOODUH WRWDOPHQWH R SDU]LDOPHQWH XQD OHJJH HVLVWHQ- WH PD QRQ SURSRUQH XQD QXRYD 3HU FKLHGHUH O RUJDQL]]D]LRQH GL XQ UHIHUHQGXP DEURJDWLYR ª QHFHVVDULR UDFFRJOLHUH PH]]R PLOLRQH GL ILUPH GL FLWWDGLQL FKH VXSSRUWLQR LO TXHVLWR UHIHUHQGDULR LQROWUH ª YDOLGD OD YRWD]LRQH GL XQ UHIHUHQGXP VROR TXDQGR YDQQR D YRWDUH DOPHQR LO GHJOL DYHQWL GLULWWR DO YRWR RYYHUR PHW¢ GHL FLWWDGLQL LWDOLDQL GL HW¢ VXSHULRUH DL DQQL 1HOOD VWRULD LWDOLDQD VRQR LQ SDUWLFRODUH GXH L UHIHUHQGXP FKH KDQQR FRQWULEXWR LQ PRGR VLJQLILFDWLYR D PRGLILFDUH GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH O LPSRVWD]LRQH WUDGL]LRQDOH GHL UDSSRUWL WUD L JHQHUL 1HO VL VYROVH TXHOOR FKH ª QRWR FRPH LO UHIHUHQGXP VXO GLYRU]LR FKH DYHYD FRPH RJJHWWR O DEURJD]LRQH GHOOD OHJJH LQWURGRWWD QHO H FKH GDYD OD SRVVLELOLW¢ GL GLYRU]LDUH DOOH FRSSLH GL FRQLXJL XQD SRVVLELOLW¢ YLHWDWD SULPD GL DOORUD 1RQRVWDQWH DOFXQL LPSRUWDQWL SDUWLWL LWDOLDQL IRVVHUR FRQWUDUL DO GLYRU]LR OD YLWWRULD GL FRORUR FKH HUDQR D IDYRUH UDSSUHVHQW XQ SDVVR LPSRUWDQWH SHU XQD PDJJLRUH OLEHUW¢ H DXWRQRPLD VRSUDWWXWWR GD SDUWH GHOOH GRQQH 8Q VHFRQGR LPSRUWDQWH UHIHUHQGXP DYYHQQH QHO H ULJXDUG LO WHPD GHOO DERUWR )LQR DO LQ ,WDOLD O DERUWR HUD YLHWDWR H SHU TXHVWR HUDQR PROWL L FDVL GL DERUWL FODQGHVWLQL FKH LPSOLFDYDQR ULVFKL SHU OD VDOXWH PD DQFKH LO FDUFHUH TXDQGR YHQLYDQR VFRSHUWL $QFKH LQ TXHVWR FDVR IXURQR YDUL L SDUWLWL SROLWLFL FRQWUDUL DOOD OHJDOL]]D]LRQH GHOO DERUWR PD LO UHIHUHQGXP DOOD ILQH IHFH SUHYDOHUH OD SRVVLELOLW¢ SHU OH GRQQH GL SRWHU LQWHUURPSHUH XQD JUDYLGDQ]D OHJDOPHQWH VHQ]D ULVFKL Lavoriamo INSIEME &HUFD OD OLVWD GHL UHIHUHQGXP DEURJDWLYL VYROWL LQ ,WDOLD H VFHJOL XQ WHPD SDUWLFRODUH FKH WL FROSLVFH 4XDO HUD LO WHPD GHO UHIHUHQGXP" &KH FRVD FKLHGHYDQR OH GLIIHUHQWL SDUWL FRQWUDSSRVWH" &RPH ª fiQLWR O HVLWR GHOOH YRWD]LRQL" ,Q XOWLPR LQWHUYLVWDWH WUH SHUVRQH FKH DEELDQR YLVVXWR L UHIHUHQGXP GHO H GHO FKLHGHQGR ORUR GL VSLHJDUH LO PRWLYR SHU FXL VRQR VWDWL FRV® LPSRUWDQWL | /H VfiGH GHOOD VRFLHW¢ FRQWHPSRUDQHD JHQHUH JOREDOL]]D]LRQH H PLJUD]LRQL | 267

Dialoghi nelle Scienze umane - volume 3
Dialoghi nelle Scienze umane - volume 3
Antropologia e Sociologia - Quinto anno del liceo delle Scienze umane